taloudenhallinta

Taloudellinen osaaminen tarkoittaa kykyä hallita omaa talouttaan ottaen huomioon ympäröivä yhteis­kunta. Siihen tarvitaan tietoa, taitoja sekä asennetta ja motivaatiota. Tietoa on paljon, mutta se on pirstaloitunutta. Taitoja opitaan kodin ja vertaisryhmien esimerkkien kautta. Asenteen ja moti­vaa­tion saamiseksi korostetaan talousosaamisen hyötyjä ja tietojen tulee olla välittömästi sovellettavissa arkeen.

Taloudenhallinnan edistämiseksi toimitaan laajalti. Taloudenhallinnan neuvottelukunta tekee arvokasta työtä eri ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen yhteistyöelimenä, mutta sen pienillä resursseilla ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita. Verkostojen ja järjestöjen arvokas toiminta on välttämätöntä, mutta se ei yksin riitä.

Tarvitaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa ja sen koordinoinnin vahvistaminen. Ennaltaehkäisevässä talousneu­vonnassa jaetaan tietoa ja vaikutetaan talousasioihin liittyvän myönteisen asenteen ja motivaation syntymiseen. Hyvin koordinoituna sillä tavoitetaan myös kohdennettua tukea tarvitsevat ryhmät. (martat)